การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

นางสุภาวดี  ขวัญฤกษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การลดรายจ่ายภายในครัวเรือน ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

(Visited 10 times, 1 visits today)