สนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

นายปรีชา เพชรบูรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมกิจกรรมลดรายจ่าย บ้านหัวไทร หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

(Visited 9 times, 1 visits today)