สนับสนุนกิจกรรมสัมมาชีพชุมชน

นายปรีชา เพชรบูรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่สนับสนุนขการดำเนินงานการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน กิจกรรมการพาะเห็ด ณ บ้านหัวปาบ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

(Visited 15 times, 1 visits today)