บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

16 ก.ค.63 นางสาวสมฤทัย ยิ้มหิ้น พัฒนาการอำเภอควนเนียง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง จัดกิจกรรมบูรณาการชุมชนระดับตำบล เพื่อส่งเสริมการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลการใช้ประโยชน์จากแผนชุมชนในการสร้างสัมมาชีพชุมชน การทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชนเพื่อเชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอและแผนพัฒนาจังหวัด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือตำบลควนโสและตำบลห้วยลึก

 

(Visited 20 times, 1 visits today)