สพอ.ควนเนียง ส่งมอบวัสดุโครงการฯ บ้านโต๊ะหนอ หมูที่ ๑ ตำบลรัตภูมิ

11 มิถุนายน 2563  นางสาวสมฤทัย  ยิ้มหิ้น พัฒนาการอำเภอควนเนียง ส่งมอบวัสดุโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเลี้ยงเป็ดไข่ จำนวน ๓๐ ครัวเรือน ณ บ้านโต๊ะหนอ หมู่ที่ 1 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

(Visited 55 times, 1 visits today)