สพอ.ควนเนียง ส่งมอบวัสดุสนับสนุนโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวสมฤทัย  ยิ้มหิ้น พัฒนาการอำเภอควนเนียง พร้อมด้วยนางสุภาวดี  ขวัญฤกษ์ พัฒนากรรับผิดชอบตำบลบางเหรียง ส่งมอบวัสดุสนับสนุนโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการปลูกผักสวนครัว  และสาธิตการทำปุ๋ยหมัก แก่กลุ่มเป้าหมายบ้านบางเหรียงตก หมู่ที่ 3 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสหกรณ์การเกษตรควนเนียงในการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในครัวเรือนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้สหกรณ์การเกษตรควนเนียง

      

(Visited 33 times, 1 visits today)