อำเภอควนเนียงประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ ระดับอำเภอ

วันที่ 30 ตุลาคม 2562  เวลา 13.00 น.

นางสาวสมฤทัย ยิ้มหิ้น พัฒนาการอำเภอควนเนียง เป็นประธานการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ ระดับอำเภอ โดยมีประธาน รองประธาน เลขานุการและเหรัญญิกเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ ระดับตำบล ทั้งหมด 4 ตำบล เข้าร่วมประชุม ซึ่งมติที่ประชุมได้คัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายฯ ระดับอำเภอ ได้แต่งตั้ง นายประนอบ คงสม เป็นประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ ระดับอำเภอควนเนียง

(Visited 22 times, 1 visits today)