พช.ควนเนียง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น หมู่บ้านสารสนเทศ ระดับจังหวัด

10 ก.ค.62  เวลา 15.00 น. นางสาวสมฤทัย ยิ้มหิ้น พัฒนาการอำเภอควนเนียง  พร้อมด้วย นางกาญจนา น้าวประจุล พัฒนากรประจำตำบลบางเหรียง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านสารสนเทศดีเด่นระดับจังหวัด ณ บ้านโคกเมือง หมูที่ 12 ต.บางเหรียง โดยมีนายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการคัดเลือก พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ทสุวรรณประสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ และ นางยินดี           รักขะพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ

(Visited 27 times, 1 visits today)