ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของดีควนเนียง

ประกาศอำเภอควนเนียง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของดีควนเนียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 1,500,0000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจัางภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

หรือติดต่อสอบถาม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โทร.074-432-318

เอกสารแนบ :
ปปช.07

รายละเอียดการจัดงาน

รายละเอียดงบประมาณ(ราคากลาง).

(Visited 107 times, 1 visits today)