โครงสร้างบุคคลากร

นายเฉลิม ทับชุม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอควนขนุน
รับผิดชอบ ต.มะกอกเหนือ ต.ควนขนุน

นางนงเยาว์ เนียรนาท

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.ดอนทราย

นางสาววรรณชนก ชูเผือก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.พนมวังก์ ต.โตนดด้วน

นางอรกฤช จันทร์พูล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.ชะมวง

นายธีระวัฒน์ พงศาปาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.ทะเลน้อย ต.พนางตุง

นายกิตติศักดิ์ อภัยรัตน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.แหลมโตนด ต.ปันแต

นางสาวชยุดา ปล้องใหม่

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบ ต.แพรกหา ต.นาขยาด

(Visited 697 times, 1 visits today)