โครงสร้างบุคคลากร

นายคนองเดช สุขผล

พัฒนาการอำเภอควนขนุน

นางวิภา เอกหิรัณยราษฎร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.แหลมโตนด ต.ปันแต

นายเฉลิม ทับชุม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.มะกอกเหนือ ต.ควนขนุน

นางนงเยาว์ เนียรนาท

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.ดอนทราย

นางวนิดา เพชรกาฬ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.แพรกหา ต.นาขยาด

นางสาววรรณชนก ชูเผือก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.พนมวังก์ ต.โตนดด้วน

นางอรกฤช จันทร์พูล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.ชะมวง

นายธีระวัฒน์ พงศาปาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.ทะเลน้อย ต.พนางตุง

(Visited 407 times, 1 visits today)