ประวัติความเป็นมา

อำเภอควนขนุนเดิมเรียกว่า " อำเภออุดร" จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2439 หรือ ร.ศ. 115  มีพระพลสงคราม (โต ศิริธร) เป็นนายอำเภอคนแรก ต่อมาภายหลังเป็นพระยาศิริธรเทพสัมพันธ์ เจ้ากรมเสมียนตรา อำเภอตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน และได้ย้ายที่ตั้งอีกจำนวน 4 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อปี 2442 ย้ายที่ว่าการอำเภอไปตั้งที่บ้านมะกอกใต้ เรียกว่า "อำเภอมะกอกใต้" ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2450 ย้ายไปที่บ้านทะเลน้อย เรียก "อำเภอทะเลน้อย" ครั้งที่ 3 ไม่ปรากฏปี พ.ศ. ย้ายไปที่บ้านพนางตุง เรียก "อำเภอพนางตุง"  ครั้งสุดท้ายย้ายเมื่อปี 2466 ย้ายกลับมาตั้งที่เดิม คือที่บ้านควนขนุน มาจนถึงปัจจุบัน

อำเภอควนขนุนแบ่งพื้นที่การปกครอง
ออกเป็น 12 ตำบล 129 หมู่บ้าน
1.ควนขนุน 9 หมู่บ้าน
2.ทะเลน้อย 10 หมู่บ้าน
3.นาขยาด 12 หมู่บ้าน
4.พนมวังก์ 8 หมู่บ้าน
5.แหลมโตนด 9 หมู่บ้าน
6.ปันแต 13 หมู่บ้าน
7.โตนดด้วน 11 หมู่บ้าน
8.ดอนทราย 11 หมู่บ้าน
9.มะกอกเหนือ 9 หมู่บ้าน
10.พนางตุง 13 หมู่บ้าน
11.ชะมวง 16 หมู่บ้าน
12.แพรกหา 8 หมู่บ้าน

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ซึ่งประกอบด้วยภูเขาหินปูน และทะเลเป็นบางส่วน พื้นที่ราบสูงทางทิศะวันตกลาดต่ำลงมาทางทิศตะวันออกสู่ทะเลสาบสงขลา พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การเพาะปลูก ทำนา ทำไร่ ซึ่งเป็นที่ราบสูง ทางทิศตะวันตกเกษตรกรใช้เป็นพื้นที่ปลูกยางพาราและไม้ผลส่วนที่ราบลุ่มทางทิศตะวันออกใช้เป็นพื้นที่ทำนาข้าว ปลูกกระจูด และเลี้ยงสัตว์แหล่งน้ำในเขตอำเภอควนขนุนที่สำคัญ ได้แก่ ทะเลน้อย ซึ่งเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ ๑๗,๕๐๐ ไร่ และลำคลองต่าง ๆ อีก ๑๓ สาย เช่น คลองปันแต คลองท่าแนะ คลองแหลมโตนด คลองปากประ เป็นต้น คลองเหล่านี้เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญสามารถเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรชาวอำเภอควนขนุน

(Visited 1,505 times, 1 visits today)