พช.ควนขนุน ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลจปฐ.และกชช.2ค.

เข้าชม 5 ครั้ง

วันที่ 13 กันยายน 2564

นายคนองเดช  สุขผล พัฒนาการอำเภอควนขนุน มอบหมายให้นายเฉลิม  ทับชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาาญการ ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลจปฐ.และกชช.2.ค. ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยเครื่องมืออเล็กทรอนิกส์ แก่อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลจปฐ. ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ในการนี้ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจโปรแกรมจัดเก็บ บันทึก และประมวลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ โน๊ตบุ็ก และคอมพิวเตอร์  เพื่อให้หมู่บ้านมีข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานในทุกครัวเรือนสำหรับใช้ในการตรวจสอบ วิเคราะห์และใช้เป็นเป้าหมายในการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

(Visited 5 times, 1 visits today)