📌พช.ควนขนุน ดำเนินโครงสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2564

เข้าชม 11 ครั้ง

📅 วันที่ 9 สิงหาคม 2564
🕗 เวลา 09.00 น.
✒️นายคนองเดช สุขผล พัฒนาการอำเภอควนขนุน มอบหมาย นางอรกฤช จันทร์พูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดำเนินโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ณ บ้านเหนักขัน หมู่ที่ 5 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
✒️โดยมีการดำเนินกิจกรรม ดังนี้
1. บรรยาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม
2. ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่การทำแกงไตปลาแห้ง 3. จัดทำแผนฝึกปฏิบัติอาชีพครัวเรือนเป้าหมาย และมอบหมายภารกิจ
4. แบ่งกลุ่มสาธิต/ฝึกปฏิบัติอาชีพการทำแกงไตปลาแห้ง
ทัังนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์ความรู้ และได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
🥭พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน🥭
#change for good🛡️
🥬🥬🥬🥬🍋🍋🥬🥬🥬🥬
📸พช.ควนขนุน : ภาพ/ข่าว

(Visited 11 times, 1 visits today)