พช.ควนขนุน ร่วมโครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม

เข้าชม 17 ครั้ง

วันที่ 23 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 น.

นายคนองเดช  สุขผล พัฒนาการอำเภอควนขนุน พร้อมด้วยนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ร่วมโครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งดำเนินการโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพัทลุง (กอ.รมน.) ณ ศาลาหมู่ที่ 11 บ้านจันนาตก ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ในการนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพัทลุง (กอ.รมน.) ได้มอบวัสดุสนับสนุนกลุ่มอาชีพเครื่องแกงบ้านจันนาตก แก่สมาชิก ซึ่งเข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน 15 คน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้มีการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ และมีอาชีพที่มั่นคงเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการปฏิบัติ

(Visited 17 times, 1 visits today)