พช.ควนขนุน ติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนโคก หนอง นา โมเดล

เข้าชม 10 ครั้ง

วันที่ 20 สิงหาคม 2564

นายคนองเดช  สุขผล พัฒนาการอำเภอควนขนุน พร้อมด้วย นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงของนางนายพาดอน  ชูทับ  พื้นที่ขนาด 1 ไร่ หมู่ท่ี 14  บ้านไสตอ ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ในการนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้สนับสนุนพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์เพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”  ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และเป็นหลักประกันในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมทั้งยกระดับขีดความสามารถของชุมชนให้พึ่งตัวเองได้อย่างยั่งยืน ด้วยการพึ่งตนเอง ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เกิดทางรอดจากวิกฤติการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างทันท่วงที เพื่อให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเอง โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ หลักทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 สืบสาน รักษา ต่อยอดมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน.

(Visited 10 times, 1 visits today)