พช.ควนขนุน ติดตามการดำเนินโครงการโคก หนอง นา โมเดล

เข้าชม 8 ครั้ง

วันที่ 20 สิงหาคม 2564

นางสาวชยุดา  ปล้องใหม่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบประสานงานประจำตำบลนาขยาด พร้อมด้วย นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงของนางศุภาพิชญ์  ทรงศิริ  พื้นที่ขนาด 1 ไร่ หมู่ท่ี 12 บ้านเขาวังทอง ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ในการนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้สนับสนุนพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์เพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”  ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และเป็นหลักประกันในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมทั้งยกระดับขีดความสามารถของชุมชนให้พึ่งตัวเองได้อย่างยั่งยืน ด้วยการพึ่งตนเอง

(Visited 8 times, 1 visits today)