พช.ควนขนุน ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล

เข้าชม 4 ครั้ง

วันที่ 9 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 น.

นายคนองเดช  สุขผล พัฒนาการอำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นางสาววรรณชนก  ชูเผือก นักวิชาการพัฒนาชำนาญการ ผู้รับผิดชอบประสานงานประจำตำบลพนมวังก์และโตนดด้วน พร้อมด้วย นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลพนมวังก์ ณ ศาลาประหมู่บ้าน บ้านควนปริง หมู่ที่ 3 ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาตำบลในการแก้ปัญหาประชาชน เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด

ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กพสต.) และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาตำบลที่สะท้อนปัญหาของประชาชนในพื้นที่ เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด

(Visited 4 times, 1 visits today)