พช.ควนขนุน จัดกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day)

เข้าชม 8 ครั้ง

วันที่  18 สิงหาคม 2564

เวลา 15.00 น.

นายคนองเดช  สุขผล พัฒนาการอำเภอควนขนุน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนขนุน จัดกิจกรรม  5 ส (Big Cleaning Day)  ตามโครงการ “อำเภอ…จิตอาสาน้อมนำพาสังคมเป็นสุข” ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนขนุน ที่ว่าการอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ในการนี้ ได้ทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน พร้อมฉีดพ่นแอลกอฮอล์ รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความสะอาดปลอดภัยจากไวรัสโคโรนา 20191(COVID-19) สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อราชการ กับหน่วยงาน ทั้งนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจของบุคลากรในสำนักงานฯ อันเป็นฐานรากของการเป็นทีมงานคุณภาพที่ดี

(Visited 8 times, 1 visits today)