พช.ควนขนุน ตรวจรับแปลง “โคก หนอง นา โมเดล”

เข้าชม 44 ครั้ง

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

นายคนองเดช   สุขผล พัฒนาการอำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นางสาวอรกฤช  จันทร์พูล ประธานกรรมการตรวจรับ นางสาวชยุดา  ปล้องใหม่ และนายสมพร วีระวรรณ์ กรรมการตรวจรับ พร้อมด้วยนางสาวพรทิพย์  ชูผุด เจ้าของแปลง ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนและตรวจรับงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา ของนางสาวพรทิพย์  ชูผุด หมู่ที่ 13 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ในการนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจรับ ตามแบบที่กำหนด ซึ่งผลการตรวจรับเจ้าของแปลงและคณะกรรมการฯ เห็นชอบให้ผ่าน โดยจะเร่งทำการเบิกจ่ายตามแนวทางและระเบียบของทางราชการ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

(Visited 44 times, 1 visits today)