พช.ควนขนุน ดำเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

นายคนองเดช  สุขผล พัฒนาการอำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นายเฉลิม  ทับชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้รับผิดชอบประสานงานประจำตำบลมะกอกเหนือ/ควนขนุน และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) พร้อมด้วยทีมคู่หูคู่คิด ดำเนินกิจกรรม “ประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน” เพื่อส่งเสริมกองทุนชุมชนให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน นำเงินไปประกอบอาชีพ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านเขาอ้อ หมู่ท่ี 3 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ในการนี้ ทีมคู่หูคู่คิดได้ดำเนินการวิเคราะห์ปัญหาที่ทำให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเขาอ้อ ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดของกลุ่มเป้าหมาย และทบทวนผู้ที่ได้รับเงินยืมว่ามีชื่ออยู่ในบัญชีครัวเรือนเป้าหมายหรือไม่,การหมุนเวียนของบัญชีครัวเรือนเป้าหมาย,ครัวเรือนเป้าหมายได้รับเงินยืมเรียงตามลำดับรายได้หรืออื่น ๆ พร้อมทั้งจัดทำแผนการพัฒนาตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดตามหลักธรรมาภิบาล

ทั้งนี้ ได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนต้นไม้ชุมชนแก่ประชาชนเป้าหมายที่เข้าถึงแหล่งทุน  จำนวน 25 ครัวเรือน ๆ ละ อย่างน้อย 10 ต้น (พันธุ์ไม้เศรษฐกิจ) โดยมีการร่างระเบียบกองทุนต้นไม้ชุมชน รับสมัครสมาชิกกองทุนต้นไม้ชุมชน และ จัดทำทะเบียนสมาชิกกองทุนต้นไม้ชุมชน นำไปสู่การบริหารจัดการกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนในการกู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ

(Visited 13 times, 1 visits today)