ประวัติความเป็นมา

               

                อำเภอควนกาหลง  เดิมเป็นตำบลหนึ่งอยู่ในการปกครองของอำเภอเมืองสตูล  ต่อมาเมื่อ  พ.ศ.2502  กรมประชาสงเคราะห์  กระทรวงมหาดไทย (ในขณะนั้น)  ได้จัดตั้งนิคมสร้างตนเองในพื้นที่บางส่วน  โดยราษฎรจากจังหวัดพัทลุง  สงขลา  ตรัง  และนครศรีธรรมราชอพยพเข้ามาอยู่อาศัย  ทำให้ประชาชนเพิ่มขึ้นรวดเร็ว  กระทรวงมหาดไทยจึงประกาศตั้งเป้นกิ่งอำเภอควนกาหลง  เมื่อวันที่  1  มิถุนายน  2512  มีเขตการปกครอง  4  ตำบล  คือ  ตำบลทุ่งน้ย  ตำบลควนกาหลง  ตำบลท่าแพ  และตำบลแประ  โดยกรมประชาสงเคราะห์ได้มอบที่ดินพร้อมอาคาร  จำนวน  125  ไร่  ให้ใช้เป็นที่ว่าการอำเภอชั่วคราว  และได้รับการจัดสรรงบประมาณสร้างที่ว่าการกิ่งอำเภอแล้วเสร็จ  เปิดทำการได้ในปี พ.ศ.2514  ได้รับการยกฐานะเป็นฐานอำเภอในปี  พ.ศ.2519  ตามพระราชกฤษฎีกา  จัดตั้งเป็นอำเภอควนกาหลง  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ลงวันที่  8  กันยายน  2519  และระหว่างรอพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นอำเภอ  กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้งกิ่งอำเภอท่าแพ  เมื่อวันที่  1  มิถุนายน  2519  โดยแยกตำบลท่าแพ  กับตำบลแประ  ออกไป  ต่อมาอำเภอควนกาหลง  ได้ตั้งตำบลใหม่เพิ่มขึ้นอีก  3  ตำบล  คือ  ตำบลอุใดเจริญ  ตำบลปาล์มพัฒนา  และตำบลนิคมพัฒนา  รวมเป็น  5  ตำบล  41  หมู่บ้าน  และเมื่อปี  พ.ศ.2539  กระทรวงมหาดไทย  ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยแบ่งเขตท้องที่อำเภอควนกาหลง  ตั้งแต่วันที่  15  กรกฏาคม  2539  ปัจจุบันมี  3  ตำบล  คือ  ตำบลอุใดเจริญ  ตำบลควนกาหลง  ตำบลทุ่งน้ย  โดยมีหมู่บ้าน  32  หมู่บ้าน 

แบ่งการปกครองออกเป็น 3 ตำบล  คือ
1. ตำบลควนกาหลง
2. ตำบลทุ่งนุ้ย
3. ตำบลอุใดเจริญ

แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอควนกาหลง
1.น้ำตกโตนปาหนัน  หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งนุ้ย
2.บ่อน้ำร้อน  หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งนุ้ย
3. หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว (OVC) หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งนุ้ย
4.น้ำตกธาราสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลควนกาหลง
5.น้ำตกสายใจ หมู่ที่ 6 ตำบลควนกาหลง
6. น้ำตกดาวกระจาย หมู่ที่ 11 ตำบลควนกาหลง

(Visited 2,091 times, 1 visits today)