♦️ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้นำศาสนา และบัณทิตอาสาฯ อ.ควนกาหลง

💃วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นางดวงจันทร์ หมานละงู พัฒนาการอำเภอควนกาหลง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารสัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้นำศาสนา และบัณทิตอาสาฯ อ.ควนกาหลง ครั้งที่ 12/65 มีวาระเข้าร่วมประชุม ดังนี้
1. สรุปผลความก้าวหน้าการช่วยเหลือโครงการการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อ.ควนกาหลง
2. การน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ สานพลังความต่อเนื่องสู่การปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารฯ พร้อมทั้งจัดทำถังขยะเปียกดโลกร้อน โดยได้เชิญชวนให้หัวหน้าส่วน ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล อิหม่าม และบัณทิตอาสาฯ ร่วมปลูกผักสวนครัวและจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน
3. การดำเนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2566 โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวน บุคคล ผู้นำ กลุ่มองค์กร ที่สนใจสมัครเข้าร่วม
นอกจากยังได้มีจัดกิจกรรมวันดินโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี โดยจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “Soil Where Food Begins อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน” โดยได้กล่าวเจตนารมณ์ เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน และมีเกษตรอำเภอควนกาหลง เป็นวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุุงบำรุงดิน ศาสตร์พระราชา และวันดินโลก
โดยมีนายยงยุทธ ถนอมศรีมงคล นายอำเภอควนกาหลง เป็นประธานในการประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล อิหม่าม และบัณทิตอาสาฯ เข้าร่วมประชุม ณ หอประุชมโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” อำเภอควนกาหลง

#WorldSoilDay #วันดินโลก
#soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition #FAO #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforAll #ChangeforGood

(Visited 3 times, 1 visits today)