ข่าวประชาสัมพันธ์

นาย ปภังกร สุขะเวชสุวรรณ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอค้อวัง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง