🌟📌 สพอ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวของศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ต.โนนคูณ 🌟📌

🌟📌 สพอ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวของศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ต.โนนคูณ 🌟📌
📢 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565
📢 เวลา 09.30 น.
นายกิจจา นิรภูมิ พัฒนาการอำเภอคอนสาร เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวของศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ตำบลโนนคูณ โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเรียนรู้และปลูกฝังค่านิยมให้กับครู และนักเรียน ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
📢 เวลา 11.00 น. ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก ที่บ้านโนนคูณ หมู่ 1 ต โนนคูณ โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอคอนสาร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนกิจกรรม
ในการนี้ นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้พบปะ มอบนโยบายแนวทางปฏิบัติและให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะต้นทางและประโยชน์การคัดแยกขยะ สาธิตการทำถังขยะเปียก ที่ถูกวิธี แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำไปขยายผลและถ่ายทอดให้ทุกครัวเรือนในหมู่บ้านชุมชนได้ดำเนินการ
โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายกกิ่งกาชาดอำเภอคอนสาร หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารฯพร้อมคณะครู และนักเรียน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
🌟📌สถานีข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ🌟📌
📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌
#World Soil Day
#SEP to SDGs
#SDG for All@Kmitl
#Change for Good
🌟📌 “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 🌟📌
(Visited 2 times, 1 visits today)