ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของอำเภอฆ้องช้ย
ชื่อฆ้องชัย มาจากที่ตั้งอยู่ตำบลฆ้องชัยพัฒนา ตามประวัติบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ เมื่อประมาณ 285 ปี มาแล้วบ้านกุดฆ้องตอนใกล้สว่าง ตี 3 ถึง ตี 4 จะมีเสียงฆ้องใหญ่ดังกังวาลมาจากแหล่งน้ำกุดฆ้องบึงขยองคล้ายกับพระตีระฆังเพื่อเป็นสิริมงคลจึงได้เอานาม ” ฆ้องชัย ” เป็นชื่อกิ่งอำเภอโดยมีตำนานเมืองดังนี้
“สองร้อยปีที่เล่าขาน เป็นตำนานเรื่องราวไว้
ใกล้สว่าง ณ บึงใหญ่ เสียงฆ้องชัยกังวาลดัง
สำเนียงเสียงสดใส แว่วๆไกลดังมนต์ขลัง
ชาวบ้านต่างได้ฟัง จึงตั้งชื่อเมืองฆ้องชัย”
ท้องที่อำเภอฆ้องชัยเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอกมลาไสยทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอฆ้องชัยตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2540 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมปีเดียวกัน ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2550 ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอฆ้องชัย โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน
ที่ตั้งและอาณาเขต :
อำเภอฆ้องชัย ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอยางตลาด และ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอกมลาไสย
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอจังหาร (จังหวัดร้อยเอ็ด)และ อำเภอเมือง (จังหวัดมหาสารคาม)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอเมืองมหาสารคาม และ อำเภอกันทรวิชัย (จังหวัดมหาสารคาม)
พื้นที่ : 128.3 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 27,183 คน (พ.ศ.2557)
ความหนาแน่น : 211.87 คน / ตารางกิโลเมตร
การปกครองส่วนภูมิภาค : อำเภอฆ้องชัย แบ่งพื้นที่การปกครองตามพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ออกเป็น 5 ตำบล 48 หมู่บ้าน
ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย ถนนกมลาไสย-มหาสารคาม ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
โทรศัพท์ : 043-131046 โทรสาร : 043-131046
ลักษณะอากาศ :
ภูมิอากาศโดยทั่วไป เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู
อื่นๆ :
สภาพเศรษฐกิจ
1.อาชีพหลัก ได้แก่ ทำนา ทำไร่ ทอผ้า ค้าของเก่า
2.อาชีพเสริม ได้แก่ เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก หัตถกรรม

(Visited 958 times, 1 visits today)