แนวทางการดำเนินงาน

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  หมายถึง การรวมตัวกันของชาวบ้าน เพื่อช่วย เหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยการประหยัดทรัพย์แล้วนำมาสะสมรวมกันทีละเล็กทีละน้อยเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้เป็นทุนให้สมาชิกที่มีความจำเป็นเดือดร้อนกู้ยืมไปใช้ในการลงทุน ประกอบอาชีพหรือเพื่อสวัสดิการของตนเอง และครอบครัว

 

กรมพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตมาตั้งแต่ปี 2517 โดย ศ.ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้นำแนวทางนี้มาปรับใช้ในการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรชุมชน ซึ่งมีการรณรงค์จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทุกหมู่บ้าน และขยายเข้าสู่ชุมชนเมืองในเวลาต่อมา จากความเป็นมาในการก่อตั้งกองทุนออมทรัพย์เพื่อการผลิตดังกล่าวจะเห็นว่ามีความเป็นมาที่ยาวนาน ซึ่งนับว่ากองทุนนี้เป็นพื้นฐานของกองทุนชุมชนอื่นๆด้วย (บันทึกนักพัฒนาชุมชน ปี 2545, กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย)

วัตถุประสงค์

  1. ให้รู้จักประหยัด สะสมเก็บออมทรัพย์
  2. ให้มีเงินทุน สนับสนุนการประกอบอาชีพ
  3. ให้สมาชิกรวมน้ำใจ รวมทุนช่วยเหลือกัน
  4. ให้รู้จักการจัดแจง การเงิน และรายได้ในครัวเรือน
  5. ให้มีกองทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิก
  6. ให้มีการเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์เรื่องเงินทุน
  7. ให้รู้จักการมีส่วนร่วมทำงานเป็นทีม
  8. ให้รู้จักผนึกกำลังความสามัคคีช่วยเหลือกัน
  9. ให้มีกองทุนการเงินของชาวบ้าน เพื่อการพึ่งตนเองในชุมชน
  10. เพื่อส่งเสริมสินเชื่อแก่สมาชิก ในด้านต่าง ๆ

—————————————————————————————————

คู่มือการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  Click here

ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัยพ์เพื่อการผลิต Click here

แบบประเมินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต   Click here

สมุดตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์ Click here

(Visited 71 times, 1 visits today)