โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวเพ็ญโฉม สีแสด

พัฒนาการอำเภอคง

นายพาเพลิน ดอกพยอม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเทพาลัย,ตำบลตาจั่น

นายมงคล ฤทธิสนธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลโนนเต็ง,ตำบลหนองมะนาว

นายณัฐวุฒิ บุญชาลี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลคูขาด,ตำบลขามสมบูรณ์

นางธัญรัตน์ วงษ์ชำนาญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเมืองคง, ตำบลดอนใหญ่

นางมณี ศรีประเสริฐศักดิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอตำบลบ้านปรางค์,ตำบลหนองบัว

(Visited 433 times, 1 visits today)