โครงสร้างบุคคลากร

นายวรพรรณ คล้ายสงคราม

พัฒนาการอำเภอคง

นางมณี ศรีประเสริฐศักดิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านปรางค์,ตำบลหนองบัว

นายมงคล ฤทธิสนธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลโนนเต็ง,ตำบลหนองมะนาว

นายพาเพลิน ดอกพยอม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเทพาลัย,ตำบลตาจั่น

นางธัญรัตน์ วงษ์ชำนาญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเมืองคง,ตำบลดอนใหญ่

นางสุวรรณา พันธุ์หวยพงษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลขามสมบูรณ์,ตำบลคูขาด

นายนิติพัฒน์ เวทางค์บวรกุล

อาสาพัฒนา

(Visited 705 times, 1 visits today)