โครงสร้างบุคคลากร

นายวรพรรณ คล้ายสงคราม

พัฒนาการอำเภอคง

นายมงคล ฤทธิสนธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลโนนเต็ง,ตำบลหนองมะนาว,ตำบลคูขาด

นายพาเพลิน ดอกพยอม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเทพาลัย,ตำบลตาจั่น,ตำบลขามสมบูรณ์

นางธัญรัตน์ วงษ์ชำนาญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเมืองคง, ตำบลดอนใหญ่

นางมณี ศรีประเสริฐศักดิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านปรางค์,ตำบลหนองบัว

นายนิติพัฒน์ เวทางค์บวรกุล

อาสาพัฒนา

(Visited 579 times, 1 visits today)