ประวัติความเป็นมา

อำเภอคงแบ่งแยกมาจาก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และได้ประกาศตั้งเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อปี พ.ศ. 2411 โดยใช้ชื่อว่า "กิ่งอำเภอกุดรัง" ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ เมื่อปี พ.ศ. 2490 อำเภอคงเป็นชื่อทีใช้เรียกตำบลที่เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอ คือ ตำบลเมืองคง ต่อมาได้มีการแบ่งเขตการปกครองตำบลขึ้นใหม่ บ้านเมืองคงจึงอยู่ในเขตรับผิดชอบของตำบลคูขาดในปัจจุบัน

อำเภอคงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 10 ตำบล 156 หมู่บ้าน

1. เมืองคง (Mueang Khong)      6. หนองมะนาว (Nong Manao)
2. คูขาด (Khu Khat)                    7. หนองบัว (Nong Bua)
3. เทพาลัย (Thephalai)              8. โนนเต็ง (Non Teng)
4. ตาจั่น (Ta Chan)                      9. ดอนใหญ่ (Don Yai)
5. บ้านปรางค์ (Ban Prang)        10. ขามสมบูรณ์ (Kham Sombun)

(Visited 6,180 times, 1 visits today)