📌 พช.คง ร่วมกิจกรรมตามโครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

📣วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.
💠 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ในการออกหน่วยให้บริการประชาชนของส่วนราชการ และหน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานให้ประชาชนได้รับทราบ พบปะและนำเสนอภารกิจของแต่ละหน่วยงาน นายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
จากนั้นหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ได้พบปะและนำเสนอภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชน และผู้ร่วมกิจกรรมได้รับทราบ สำหรับการออกหน่วยบริการประชาชนฯ (จังหวัดเคลื่อนที่) จังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรม ดังนี้1. มอบทุนอุปการะกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กแรกเกิดถึงหกปีที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / อุทกภัยน้ำท่วม จำนวน 6 ทุนๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท
2.มอบทุนอุปการะ จาก ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอคง (ศจพ.อ.) ร่วมกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ตำบลหนองมะนาว แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในฐานข้อมูล TPMAP จำนวน 16 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 16,000 บาท
3. มอบพันธุ์ปลา จาก ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอคง (ศจพ.อ.) ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา แก่ครัวเรือนที่อยู่ในฐานข้อมูล TPMAP จำนวน 12 ครัวเรือน
4. มอบโค-กระบือ จาก ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอคง (ศจพ.อ.) ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา แก่ครัวเรือนที่อยู่ในฐานข้อมูล TPMAP จำนวน 4 ครัวเรือน ๆ ละ 1 ตัว
ในการนี้ นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายวรพรรณ คล้ายสงคราม พัฒนาการอำเภอคง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้การต้อนรับและเชิญชวนเยี่ยมชมบูธที่จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าชุมชน โดยมีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร นำผลิตภัณฑ์ ร่วมออกบูทจัดแสดง และจำหน่าย จำนวน 30 ร้านค้า
ในโอกาสนี้ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ได้เยี่ยมชมนิทรรศการฯ การออกบูทแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย และร่วมปลูกต้นไม้บริเวณสนามในพื้นที่ รพ.สต.หนองม่วงด้วย
📍ณ หอประชุมอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
📸สถานีข่าว พช.คง รายงาน
(Visited 2 times, 1 visits today)