📌 พช.คง ประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”

📣วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.
💠 นายวรพรรณ คล้ายสงคราม พัฒนาการอำเภอคง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินการจัดประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ฯ ให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่องเห็นผลเป็นรูปธรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย แกนนำการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และเจ้าของแปลง โคก หนอง นา จำนวน 24 คน โดยได้ดำเนินการประเมินศักยภาพพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมการพัฒนาชุมชน และดำเนินการจัดทำแผนขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” และให้เจ้าของแปลงฯ ดำเนินการจัดทำสมุดบันทึกกิจกรรมที่ตนเองได้ดำเนินการในพื้นที่แปลง โคก หนอง นา ด้วย
🌿 ในการนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ระดับอำเภอ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานศูนย์เรียนรู้ “โคก หนอง นา” ที่เป็นศูนย์เรียนรู้ของอำเภอคงด้วย
📍 ณ ห้องประชุมอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
(Visited 9 times, 1 visits today)