พช.คง ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ในการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอคง

ที่นี่…อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

📣 พช.คง ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ในการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอคง

🗓 วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.

💐 ผศ.พัชรินทร์ วิทยาเอนกนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย
นายสิรพันธุ์ คล้ายเพ็ชร์ นักวิชาการเงินและบัญชี ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. ให้อำเภอดำเนินการร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ เร่งรัดติดตามการชำระเงินของลูกหนี้ที่มีการผิดนัดให้เป็นปัจจุบัน
2. การดำเนินการตามมาตรการชั่วคราว พักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้ฉบับที่ 3 และประกาศมาตรการขอลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดฯ ฉบับที่ 4 การยกเลิกสัญญาค้ำประกัน ลดหนี้รายบุคคล และการขอลด/งดเบี้ยปรับดอกเบี้ยผิดนัด ขอให้คณะอนุกรรมการฯอำเภอพิจารณาตามขั้นตอนให้ถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสมตามกรณี
3. ขอให้อำเภอดำเนินการตามมาตรการลดมูลค่าลูกหนี้ ผ่านคณะอนุกรรมการฯอำเภอ เพื่อเสนอเห็นชอบหรือพิจารณาให้กับคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด เพื่อดำเนินการแจ้งกรมการพัฒนาชุมชนทราบต่อไป
🌿 ในการนี้ นายวรพรรณ คล้ายสงคราม พัฒนาการอำเภอคง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อาสาพัฒนา ร่วมรับฟังการติดตามการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในครั้งนี้ด้วย

📍 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#พช.คง

📸 สถานีข่าว พช.คง นครราชสีมา รายงาน

(Visited 24 times, 1 visits today)