อำเภอคง รับการตรวจประเมินสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการที่ 13 ประจำปี 2565 ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ที่นี่…อำเภอคง จ.นครราชสีมา

📢 อำเภอคง รับการตรวจประเมินสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการที่ 13 ประจำปี 2565 ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 📢

📝 วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564 เขตตรวจราชการที่ 13 พร้อมด้วย นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา และนางสาวหนึ่งฤทัย ทองดี ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 คณะกรรมการ โดยมีนายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอคง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านปรางค์ ให้การต้อนรับ

🌿 ในการนี้ นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายวรพรรณ คล้ายสงคราม พัฒนาการอำเภอคง เข้าร่วมเวทีนำเสนอผลการดำเนินงานในการรับการตรวจประเมินคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ซึ่งมี นายราชศักดิ์ พูนพัฒนาพันธุ์ นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ นายสุรินทร์ อัครเกียรติศักดิ์ รองนายกองค์การส่วนตำบลบ้านปรางค์ นายศิริวัฒน์ วราธนาวิธน์ คณะกรรมการ เป็นผู้แทนคณะทำงานขับเคลื่อนตำบลต้นแบบฯ ตำบลบ้านปรางค์ ร่วมนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ
🗒️ ทุกหมู่บ้านในตำบลบ้านปรางค์ ได้มีการนำข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) มาวิเคราะห์ผ่านเวทีการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน (CIA) เพื่อค้นหา และวิเคราะห์ สภาพปัญหาภาพรวมของตำบลบ้านปรางค์ ร่วมกับประเด็นปัญหาความต้องการของชุมชน พร้อมนำไปกำหนดกิจกรรมโครงการนำเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนชุมชนของตำบลบ้านปรางค์ เพื่อกำหนดกิจกรรมโครงการในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้านอาชีพ การบริหารจัดการชุมชน ด้านแก้ไขปัญหาความยากจน และการจัดการทุนชุมชน
🏛️ ตำบลบ้านปรางค์ ยังได้มีการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์สารสนเทศตำบลต้นแบบ ผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น Facebook สารสนเทศตำบลต้นแบบ ตำบลบ้านปรางค์ ทางเพจ Facebook สารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลบ้านปรางค์ และการจัดกิจกรรม อาทิ กิจกรรมตำบลสารสนเทศ บ้านปรางค์ การจัดตลาดไทยวิถีโคราชบ้านปรางค์นคร ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา “ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ” และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น
🌿 พร้อมกันนี้คณะกรรมการการประกวดฯ ได้เยี่ยมชมศูนย์สารสนเทศตำบลต้นแบบ ตำบลบ้านปรางค์ ศูนย์เรียนรู้บ้านไทยเดิ้งโคราช และกิจกรรมของชุมชน

📌 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปรางค์ ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

#สารสนเทศตำบลต้นแบบ
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#พช_นครราชสีมา #CNS
#พช.คง

📸สถานีข่าว พช.คง นครราชสีมา รายงาน

(Visited 12 times, 1 visits today)