อำเภอคง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครราชสีมา (คจพ.จ.นม.) ครั้งที่ 3/2565

ที่นี่…อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

📣 อำเภอคง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครราชสีมา (คจพ.จ.นม.) ครั้งที่ 3/2565

📅 วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565

🕒 เวลา 13.30 น.

🔹นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครราชสีมา (ศจพ.จ.นม.) ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting พร้อมด้วย ศจพ.จ.นครราชสีมา คณะอนุกรรมการรับผิดชอบมิติปัญหาการขจัดความยากจนฯ และ คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการขจัดความยากจนฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในระดับพื้นที่ และรายงานโดยหน่วยงานและภาคส่วนภาคีการพัฒนาต่างๆในระดับจังหวัด
🔹ในการนี้ นายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอคง (ศจพ.อ.) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ ร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้

🏛 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคง (ชั้น 2) อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

#กรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeForGood
#SDGforAll@Kmitl
#CDD#SEPtoSDGs #CNS
#GlobalSoilPartnership
#ผู้ว่าวิเชียรช่วยได้
#พช.คง

📸 สถานีข่าว พช.คง นครราชสีมา รายงาน

(Visited 12 times, 1 visits today)