สพอ. คง Kick Off 1 หมู่บ้าน 1 ถนนกินได้ 1 ถนนแบ่งปัน

👉ที่นี่ ..นครราชสีมา.. 👈
🎯สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมา 🎯
📆วันที่ 20 มีนาคม 2564
#Kick Off 1 หมู่บ้าน 1  ถนนกินได้ 1 ถนนแบ่งปัน
🕤 เวลา 09.00 น🕤
🛑นางสาวเพ็ญโฉม สีแสด พัฒนาการอำเภอคง เป็นประธานเปิด และร่วมกิจกรรม Kick Off 1 หมู่บ้าน 1 ถนนกินได้ 1 ถนนแบ่งปัน “ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง” เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนในการปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย 10 ชนิด ให้ครบทุกหมู่บ้าน และเพื่อเป็นการรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือน เน้นการพึ่งพาตนเอง และความสามัคคีของคนในชุมชน พร้อมทั้งเป็นการต่อยอดขยายผลการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายทุกครัวเรือนคือคลังอาหาร ทุกหมู่บ้านคือศูนย์แบ่งปัน ณ บ้านตะคร้อสามัคคี หมู่ที่ 18 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 🌱🌶
🎗️ณ บ้านตะคร้อสามัคคี หมู่ที่ 18 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 🎗️
🥇change for good
#กรมการพัฒนาชุมชน
# สถานีข่าว พช.คง รายงาน📸📸
💪เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good💪

(Visited 56 times, 1 visits today)