สพอ.คง ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงวันที่ 3

📣ที่นี่ ..นครราชสีมา.. ✨
🎯สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา🎯
📅 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
#สพอ.คง ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงวันที่ 3
🕙เวลา 09.00 น
📌 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง โดยนางสาวเพ็ญโฉม สีแสด พัฒนาการอำเภอคง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคง ดำเนินการอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กำหนดดำเนินการในวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวันที่ 3 ของการอบรมมีกิจกรรมที่ดำเนินการ ดังนี้
1.ถอด‌บท‌เรียนรู้ความสำเร็จ “โก่งธนูโมเดล”‌
– สถานการณ์วิกฤตของประเทศไทยในปัจจุบัน
– ถ้าเข้าสู่ภาวะวิกฤตจะเอาตัวรอดอย่างไร
– ทางออกวิกฤต การสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
– เปิด Clip ตามไปดู ผู้นำทำก่อน ไม่ใช่แค่แนวคิด ทำได้จริงที่ โก่งธนูโมเดลที่ลพบุรี
– เปิด Clip โก่งธนู โมเดล ตำบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
– แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่มๆ ละ 5 คน ระดมความคิดในประเด็น ดังนี้
1.องค์ความรู้ที่ได้รับจากวีดีทัศน์
2.ได้ข้อคิด/มุมมอง อะไรบ้าง
3.จะนำไปประยุกต์ใช้ในชุมชนอย่างไร
2.การประชาสัมพันธ์
– ประเภทและรูปแบบการประชาสัมพันธ์
– ช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ
– ประโยชน์ของการประชาสัมพันธ์
– ข้อพึงระวังการประชาสัมพันธ์
3.จัดทำแผนปฏิบัติการ มอบใบงาน และสรุปชี้แจงภารกิจผ่านกระบวนการ (AIC + SWOT =
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน)
👉 ณ บ้านหนองสมอ หมู่ที่ 14 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
🎯change for good
#กรมการพัฒนาชุมชน
# สถานีข่าว พช.คง รายงาน 📷
👉 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good

(Visited 10 times, 1 visits today)