สพอ.คง ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงวันที่ 2

📣ที่นี่ ..นครราชสีมา.. ✨
🎯สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา🎯
📅 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
#สพอ.คง ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงวันที่ 2
🕙เวลา 09.00 น
📌 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง โดยนางสาวเพ็ญโฉม สีแสด พัฒนาการอำเภอคง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคง ดำเนินการอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กำหนดดำเนินการในวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวันที่ 2 ของการอบรมมีกิจกรรมที่ดำเนินการ ดังนี้
– “ครูพาทำ” ให้ความรู้การพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่และเป็นไปตามความต้องการของเจ้าของพื้นที่
– กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมพลังกันในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ ได้แก่ ห่มดิน ทำปุ๋ยหมัก ทำฮอร์โมนไข่ ปลูกผักสวนครัว “1 หมู่บ้าน 1 ถนนกินได้ 1 ถนนแบ่งปัน” ทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
– จัดเวทีเสวนาในการแลกเปลี่ยนแนวคิดในประเด็นดังนี้
1. การบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า “เพื่อการสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เชื่อมโยงการเรียนรู้ “จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี ในการบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า “เพื่อการสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในช่วงเช้า
3. ความสำคัญของวันดินโลก เพื่อการรณรงค์เกี่ยวกับดิน สหประชาชาติ (UN) ได้ประกาศอย่างเป็นทางการให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันดินโลก” (World Soil Day) เพื่อใช้เป็นโอกาสในการขับเคลื่อนกิจกรรมการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ทางด้านดิน และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดิน ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกต่อมนุษยชาติและสภาพแวดล้อม
(ปักหมุด)โดยได้รับเกียรติจากนางพิชชานันท์ รักษาทรัพย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการและนายปวเรศ สุขสว่าง นักวิชาการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา เป็นวิทยากร
– อ่านสาส์น การประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันดินโลก
– สรุปประเด็นการเรียนรู้
👉 ณ บ้านหนองสมอ หมู่ที่ 14 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
🎯change for good
#กรมการพัฒนาชุมชน
# สถานีข่าว พช.คง รายงาน 📷
👉 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good

(Visited 22 times, 1 visits today)