สพอ.คง ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงวันแรก

⏩ที่นี่..อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
📣สพอ.คง ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงวันแรก
🗓 วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.
✍️นางสาวลักขณา สีหะมาตร รักษาราชการแทน นายอำเภอคง เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการ ดังนี้
1. พิธีเปิดการอบรม พิธีการเปิดกรวย ดอกไม้ ธูปเทียนขออนุญาตจัดกิจกรรม ประธานพิธีพบปะ ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมอบรม
2. บรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลงสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ด้วย Clip อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
3. บรรยายให้ความรู้เรื่องจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 904
4. บรรยายและแบ่งกลุ่ม วิชาหลักการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำไปสู่การปฏิบัติ เวทีถอดบทเรียน
📌 ณ บ้านหนองสมอ หมู่ที่ 14 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช.คง จังหวัดนครราชสีมา
📸สถานีข่าว พช.คง รายงาน

(Visited 13 times, 1 visits today)