การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ดาวน์โหลด

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน

ดาวน์โหลด

ที่ นม 0019/06737 แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ดาวน์โหลด