โครงสร้างบุคคลากร

ว่าที่ ร.ต. มหัคฆพล สุขสถิตย์

พัฒนาการอำเภอครบุรี

นายปิยะโรจน์ สุขส่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลมาบตะโกเอน และตำบลอรพิมพ์

นางสาวชลิชา ประชุมวรรณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบ ตำบลสระว่านพระยา ตำบลจระเข้หิน และตำบลโคกกระชาย

นางสาวธนวรรณ โมราศิลป์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบ ตำบลครบุรี ตำบลครบุรีใต้ และตำบลลำเพียก

นางสาวสิริฑามาศ กิตติพยัคฆ์สกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลแชะ และตำบลเฉลียง

นายณัฐวุฒิ ถิ่นจันท

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบ ตำบลบ้านใหม่ และตำบลตะแบกบาน

(Visited 1,388 times, 1 visits today)