พช.ครบุรี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอครบุรี (ศจพ.อ.)

🌈เมืองฟ้าอมร ครบุรี🌈
⭐️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา⭐️
📢พช.ครบุรี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอครบุรี (ศจพ.อ.)📢

👑 วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นายเกล้า สุริยะพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ นายกมล อัครเมธีกุล นายกเทศมนตรีตำบลแชะ และทีมพี่เลี้ยงศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) ตำบลแชะ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอครบุรี (ศจพ.อ.) จำนวน 2 ครัวเรือน ในเขตพื้นที่ตำบลแชะ โดยมีกิจกรรมดังนี้
👉 มอบถุงยังชีพเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ จำนวน 2 ถุง
👉 ตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองภาวะความดัน เบาหวาน และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพและโภชนาการผู้สูงวัย
👉 กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณบ้านของครัวเรือนเป้าหมายให้มีความสะอาดเรียบร้อย
👉 ตรวจสอบการเข้าถึงบริการภาครัฐ เช่น หลักประกันสุขภาพ , การเข้าถึงสวัสดิการต่างๆของรัฐ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และสวัสดิการชุมชนอื่น

🍂 ในการนี้ว่าที่ร้อยตรีมหัคฆพล สุขสถิตย์ พัฒนาการอำเภอครบุรี พร้อมด้วยนางสาวชลิชา ประชุมวรรณ และนางสาวสิริฑามาศ กิตติพยัคฆ์สกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอครบุรี (ศจพ.อ.)

🏘 ณ บ้านโนนทอง หมู่ที่ 11 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
🎯CDD : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#ChangeForGood
#ผู้ว่าฯวิเชียรช่วยได้
#ศจพ
#สถานีข่าว_พช_ครบุรี_รายงาน📸

(Visited 4 times, 1 visits today)