พช.ครบุรี ร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอครบุรี ครั้งที่ 2/2565

🌈เมืองฟ้าอมร ครบุรี🌈
⭐️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา⭐️
📢พช.ครบุรี ร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอครบุรี ครั้งที่ 2/2565📢

👑 วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวจารุภา กำเนิดพันธุ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอครบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอครบุรี ครั้งที่ 2/2565 เพื่อวางแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับอำเภอ ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการเปิดรับสมาชิกกองทุนสวัสดิการสตรีอำเภอครบุรี โดยมีประธานและกรรมการคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบล 12 ตำบล เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอครบุรี ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอครบุรี

☀️ ในการนี้ว่าที่ร้อยตรีมหัคฆพล สุขสถิตย์ พัฒนาการอำเภอครบุรี พร้อมด้วยนางสาวธนวรรณ โมราศิลป์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมและแจ้งประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครราชสีมา (ศจพ.จ.นม.)

🏘 ณ ห้องประชุมอำเภอครบุรี ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
🎯CDD : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#ChangeForGood
#คณะกรรมการพัฒนาสตรี
#สถานีข่าว_พช_ครบุรี_รายงาน

(Visited 12 times, 1 visits today)