พช.ครบุรี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอครบุรี (ศจพ.อ.)

🌈เมืองฟ้าอมร ครบุรี🌈
⭐️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา⭐️
📢พช.ครบุรี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอครบุรี (ศจพ.อ.)📢

👑 วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี พร้อมด้วยนายกมล อัครเมธีกุล นายกเทศมนตรีตำบลแชะ และทีมพี่เลี้ยงศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) เทศบาลตำบลแชะ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอครบุรี (ศจพ.อ.) จำนวน 3 ครัวเรือน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแชะ โดยมีกิจกรรมดังนี้
👉 มอบถุงยังชีพเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ จำนวน 1 ถุง
👉 ตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองภาวะความดัน เบาหวาน และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพและโภชนาการผู้สูงวัย
👉 กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณบ้านของครัวเรือนเป้าหมายให้มีความสะอาดเรียบร้อย
👉 ตรวจสอบการเข้าถึงบริการภาครัฐ เช่น หลักประกันสุขภาพ , การเข้าถึงสวัสดิการต่างๆของรัฐ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และสวัสดิการชุมชนอื่น

🍂 ในการนี้ว่าที่ร้อยตรีมหัคฆพล สุขสถิตย์ พัฒนาการอำเภอครบุรี มอบหมายให้นางสาวสิริฑามาศ กิตติพยัคฆ์สกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอครบุรี (ศจพ.อ.)

🏘 ณ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลแชะ อำเภอครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
🎯CDD : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#ChangeForGood
#ผู้ว่าฯวิเชียรช่วยได้
#ศจพ
#สถานีข่าว_พช_ครบุรี_รายงาน📸

(Visited 17 times, 1 visits today)