พช.ครบุรี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบลงทุน)

🌈เมืองฟ้าอมร ครบุรี🌈
⭐️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา⭐️
📢พช.ครบุรี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบลงทุน)📢

👑 วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีมหัคฆพล สุขสถิตย์ พัฒนาการอำเภอครบุรี พร้อมด้วยนางสาววรรณา ชุ่มจังหรีด ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลครบุรี นางสาวชลิชา ประชุมวรรณ และนางสาวธนวรรณ โมราศิลป์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบลงทุน) ในพื้นที่ของนางเกสรา นันต์ชมชื่น ขนาดพื้นที่ดำเนินการ 3 ไร่ ณ บ้านหนองต้อ หมู่ที่ 5 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายศรินธร เกตุใหม่ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ครบุรี ช่างผู้ควบคุมงานดำเนินการวัดขนาดบ่อเพื่อตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไปตามแบบ

🏘 ณ บ้านหนองต้อ หมู่ที่ 5 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
🎯CDD : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#ChangeForGood
#โคก_หนอง_นา
#สถานีข่าว_พช_ครบุรี_รายงาน📸

(Visited 3 times, 1 visits today)