พช.ครบุรี ร่วมการประชุมซักซ้อมการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่ (ศจพ)

🌈เมืองฟ้าอมร ครบุรี🌈
⭐️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา⭐️
📢พช.ครบุรี ร่วมการประชุมซักซ้อมการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่ (ศจพ)📢

👑 วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น.ว่าที่ร้อยตรีมหัคฆพล สุขสถิตย์ พัฒนาการอำเภอครบุรี พร้อมด้วยนางสาวสิริฑามาศ กิตติพยัคฆ์สกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการประชุมซักซ้อมการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่ (ศจพ) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meetings) ณ สำนักงานพัฒนาชุนอำเภอครบุรี

🏘 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี ชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
🎯CDD : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#ChangeForGood
#ศจพ
#สถานีข่าว_พช_ครบุรี_รายงาน📸

(Visited 6 times, 1 visits today)