ทีมพี่เลี้ยง ศจพ.อ. ตำบลครบุรีใต้ ลงพื้นที่ให้การดูแลและพัฒนาครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอครบุรี (ศจพ.อ.)

🌈เมืองฟ้าอมร ครบุรี🌈
⭐️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา⭐️
📢ทีมพี่เลี้ยง ศจพ.อ. ตำบลครบุรีใต้ ลงพื้นที่ให้การดูแลและพัฒนาครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอครบุรี (ศจพ.อ.)📢

👑 วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ทีมพี่เลี้ยงศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) ตำบลครบุรีใต้ โดยกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลครบุรีใต้ ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 1 ตำบลครบุรีใต้ ลงพื้นที่ให้การดูแลและพัฒนาครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอครบุรี (ศจพ.อ.) 1 ครัวเรือน คือ นายบุญเรือง รัตนอักษรกูล ครัวเรือนผู้สูงอายุที่มีความพิการโดยการช่วยเหลือเบื้องต้น และให้คำแนะนำในการพัฒนาตามแผนครัวเรือน ดังนี้
👉 ตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองภาวะความดัน เบาหวาน
👉 ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพและโภชนาการผู้สูงวัย
👉 มอบถุงยังชีพเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ
👉 ตรวจสอบการเข้าถึงบริการภาครัฐ เช่น หลักประกันสุขภาพ , การเข้าถึงสวัสดิการต่างๆของรัฐ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และสวัสดิการชุมชนอื่น

🏘 ณ บ้านหนองโสน หมู่ที่ 1 ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
🎯CDD : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#ChangeForGood
#ผู้ว่าฯวิเชียร ช่วยได้
#ศจพ
#สถานีข่าว_พช_ครบุรี_รายงาน📸

(Visited 23 times, 1 visits today)