สพจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🌈เมืองฟ้าอมร ครบุรี🌈
⭐️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา⭐️
📢สพจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565📢

👑 วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางหยกแก้ว เหงกระโทก ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนดำเนินการสำรวจและรายงานผลครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2565) พร้อมทั้งได้เน้นย้ำการสนับสนุนการจัดตั้งโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ แบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย การส่งเสริมและส่งใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และการกำกับติดตามการชำระหนี้ของลูกหนี้ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี

❤️ ในการนี้ว่าที่ร้อยตรีมหัคฆพล สุขสถิตย์ พัฒนาการอำเภอครบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พํมนาชุมชน ร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🏘 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
🎯CDD : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#ChangeForGood
#สถานีข่าว_พช_ครบุรี_รายงาน📸

(Visited 10 times, 1 visits today)