พช.ครบุรี ร่วมการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม 2565

🌈เมืองฟ้าอมร ครบุรี🌈
⭐️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา⭐️
📢พช.ครบุรี ร่วมการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม 2565📢

👑 วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนพรัตน์ ด้วงพรม เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนนายอำเภอครบุรี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม 2565 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อชี้แจงข้อราชการและนโยบายจากส่วนราชการต่างๆ ณ หอประชุมอำเภอครบุรี ที่ว่าการอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

☀️ ในการนี้ว่าที่ร้อยตรีมหัคฆพล สุขสถิตย์ พัฒนาการอำเภอครบุรี ได้เข้าร่วมการประชุม โดยได้มีการแจ้งและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานพัฒนาชุมชน ได้แก่ การดำเนินงานมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครราชสีมา (ศจพ.จ.นม.)

🏘 ณ หอประชุมอำเภอครบุรี ที่ว่าการอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
🎯CDD : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#ChangeForGood
#การประชุมประจำเดือนกำนัน_ผู้ใหญ่บ้าน
#สถานีข่าว_พช_ครบุรี_รายงาน

(Visited 4 times, 1 visits today)