สพอ.ครบุรีร่วมประชุม “คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอครบุรี”

🌈เมืองฟ้าอมร ครบุรี🌈
⭐️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา⭐️
📢สพอ.ครบุรีร่วมประชุม “คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอครบุรี” 📢

👑 วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายนพรัตน์ ด้วงพรม เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนนายอำเภอครบุรี มอบหมายให้นางสาวอุไร ยิ่งรัมย์ ปลัดอำเภอ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอครบุรี ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วยอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานหนี้ค้างชำระประจำเดือนธันวาคม 2564 พร้อมทั้งพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภททุนหมุนเวียน จำนวน 3 โครงการ และประเภทเงินอุดหนุน 4 โครงการ ณ ห้องประชุมอำเภอครบุรี

❤️ ในการนี้ว่าที่ร้อยตรีมหัคฆพล สุขสถิตย์ พัฒนาการอำเภอครบุรี ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยนางสาวธนวรรณ โมราศิลป์ ผู้ช่วยเลขานุการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอครบุรี ครั้งที่ 2/2565

🏘 ณ ที่ว่าการอำเภอครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
🎯CDD : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#ChangeForGood
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#สถานีข่าว_พช_ครบุรี_รายงาน📸

(Visited 4 times, 1 visits today)