ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติ

ดาวน์โหลด

สรุปผลการดำเนินงาน “เทศกาลของดีเมืองย่า เมืองน่าเที่ยว ดีเจ่น ดอกเด่ ครั้งที่ 2”

ดาวน์โหลด

รับสมัครกลุ่มเป้าหมายโครงการประกวด Otop Junior Contest 2020

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่

ดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอบรมนวดแผนไทย

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ดาวน์โหลด

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน

ดาวน์โหลด

ที่ นม 0019/06737 แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ดาวน์โหลด