ข่าวประชาสัมพันธ์

ว่าที่ร้อยตรีมหัคฆพล สุขสถิตย์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอครบุรีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน