พัฒนาการอำเภอโคกสูง แนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และปลัดอำเภอ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕

 

🗓️⏰วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมอำเภอโคกสูง

นายอำเภอโคกสูงเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และปลัดอำเภอ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ โดยนางสาวมยุรฉัตร  แก้วประพันธ์ พัฒนาการอำเภอโคกสูง แนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ เพื่อรับทราบข้อหารือราชการและแผนปฏิบัติราชการ ของคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ โดยจะปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกสูง ในตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอโคกสูง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยที่ประชุมเสนอเพื่อทราบ ในการดำเนินกิจกรรมในห้วงเดือน พฤศจิกายน นั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี และขอบคุณทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ  ในฐานะสำนักงานอำเภอโคกสูง ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอโคกสูง  ขอแจ้งแผนการจัดกิจกรรมจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ต่อไป และขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์สินและสิ่งของ วันร่วมใจกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และขอความอนุเคราะห์จำหน่ายฉลากกาชาดจังหวัดสระแก้ว  แจ้งขอยุติมอบทุนพระราชการแก่เด็กกำพร้าจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด ๒๐๑๙ สำหรับวาระแห่งชาติ การบรูณาการการแก้ไขความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอโคกสูงขอให้อบต.และเทศบาล พิจารณานำเงินทุนหมุนเวียนของจังหวัด อำเภอ ชำระคืนกลุ่มอาชีพและเกษตรกรของโครงการเศรษฐกิจชุมชน  และแต่งตั้งผู้ควบคุมตรวจสอบต่อไป

ในด้านการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ผ่านระบบ Thai QM มอบปลัดอำเภอรับผิดชอบดูและระบบและขอให้บูรณาการร่วมทุกภาคส่วน เรื่องสุดท้ายการ Re X-Ray การค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้ค้าที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พบผู้เสพจำนวน ๒๗ ราย นำเข้าระบบบำบัด ๒๑ ราย อยู่ระหว่างติดตามมาเข้าสู่ระบบบำบัด จำนวน ๖ ราย และไม่มารายงานตัวกับชุดปฏิบัติการตำบล จำนวน ๘๘ ราย ซึ่งชุดปฏิบัติการตำบลจะดำเนินการตามอำนาขหน้าที่ต่อไป

📜ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกสูง โดย นางสาวมยุรฉัตร  แก้วประพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ พัฒนาการอำเภอโคก รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกสูงแห่งนี้ และพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและบูรณาการกับทุกภาคส่วน

📸✏️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกสูง รายงาน

————————————

🏰  โคกสูงเมืองชายแดนไทย-กัมพูชา นักรบกล้ายุทธการโนนหมากมุ่น เขาอีด่างแหล่งต้นทุนแห่งลำน้ำ ปราสาทหินงดงาม

สด๊กก๊อกธม🏰🕊💐

#กองทุนชุมชน

#โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)

#กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

#โครงการ TO BE NUMBER ONE

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอวัฒนานคร

#บริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี

#โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

#OTOP หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

#กองทุนพัฒนาเด็กในชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SEPforAll@Kmitl

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

———————————-

พัฒนา คือ สร้างสรรค์

“เศรษกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 8 times, 1 visits today)